Български език

ТЕСТОВЕ ПО БЕЛ ЗА НВО тук.

Звуков състав на думата - за теста по БЕЛ тук.

Твърди и меки съгласни тук.

Широки и тесни гласни тук.

Широки и тесни гласни, правопис на наударени гласни тук.

ЕЛЕКТРОННИ ТЕСТОВЕ ПО БЕЛ ТУК.

****************************************************************************************************************************************

Числително име - съгласуване тук.

Числително име - членуване тук.

Числително име - тест  тук

Числително име - видове тук.

Числително-откриване в текст тук.

Правопис на числителни имена от Р. Тунева тук.

*****************************************************************************************************************************************

Примерна самостоятелна работа глагол и наречие тук.

Откриване на наречие в текста тук.

Правопис на наречията тук.

Правопис на наречич от М. Аврамова тук.

Наречие видове тук.

*****************************************************************************************************************************************

Съвместна употреба на глаголните времена в текста тук.

Правопис на глаголи тук

Минало свършено и минало несвършено време тук.

******************************************************************************************************************************************

Род на прилагателното име тук.

Членуване на прилагателните имена тук.

Образуване на прилагателни имена с наставки и преставки тук.

Степенуване на прилагателното име тук.

*****************************************************************************************************************************************

Членуване на прил. и същ. имена тук.

Съществително име тест тук.

Членуване на думи тест тук

Членуване на същ. имена и тук.

Род на същ. имена тук.  От А. Петкова

Членуване на съществителни имена тук.

****************************************************************************************************************************************

Състав и значение на думата тук.

Производни и непроизводни думи тук.

Правопис на сложни думи тук.

Образуване на сложни думи  тук.

Дума, синоними, антоними от Цв. Гергова тук.  тук. 

Синоними, антоними, пряко и преносно значение сборно приложение тук.

****************************************************************************************************************************************

Изречение. Главни части тук.

Пунктуация на сложното изречение "Неродена мома" тук.

Пунктуация на сложното изречение- стани богат тук.

Кръстословица тук.

Съюзи и съюзни думи т ук. 

Свързване на простите изречения в сложно тук.

Сказуемо тук.

Подлог тук.

Пунктуация на сложното изречение тук.

Разпознай сложното изречение по М. Аврамова тук.

Тренажори за подлог, сложно изречние и видове изречение от Руми Тунева тук,  тук и тук.

Подлог - тук.

Подлог членуване, пълен и кратък член - тук.

Сказуемо - тук.

Видове изречения по цел на изказване - тук

***************************************************************************************************************************************

Обръщение тук.

Пряка и авторова реч тук.

Текст, тема на текста, опорни думи тук.

Правопис на глаголите с представки О и У тук.

Поправяне на текст с грешки при правописа на глаголите тук.